08/10/2014

Në faqen e 16-të, të “Wall Street Journal”, botimit dhe publikimit të ditës së martë të javës së shkuar, në mes shumë lajmeve të dorës së dytë-tretë, një lajmë dyfaqësh: “U.S.A sapo ka vënë në funksion një shërbim të ri monitorimi: Shërbimi Sekret i Mbrojtjes, produkt i rindërtimit të plotë

Shkatërrimi total i industrisë vendase në Europën Qendrore dhe Lindore ka krijuar një hinterland rrogash të ulëta në skajet e bërthamës së zhvilluar, shkruan Carl Rowlands. Nëqoftëse shoqëritë e Europës Qendro-Lindore vërtetë janë në tranzicion, atëhere është shumë e paqartë se cili do të jetë destinacioni Bashkimi Europian tani është

Virusi i shfaqur në vitin 1920 në Kinshasa, i transmetuar tek njeriu nga majmunët është shkaktari përgjegjës për vdekjen e 36 milion njerëzve Kinshasa Paul Benkimoun Nuk ka mëë dyshime, provat e mbështesin. Në momemntin që disa insistojnë të rishikojnë historinë e Sida-s, duke i atribuar asaj një shkak tjetër